×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-06-08  

Hårda vilkor i politiken för kvinnor och män.

Hårda vilkor i politiken för kvinnor och män.

På torsdagen presenterade Murad Artin (V) ordförande i Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation resultaten av en enkätundersökning bland politiker i Örebro kommun, anledningen till att de gjorde en enkätundersökning var att nationell statistik visar att fler kvinnor lämnar sina politiska uppdrag innan mandatperioden är slut och att hot eller våld har blivit vanligare så därför ville jämställdhetsdelegationen ta reda på hur det ser ut i Örebro kommun.

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com
2 Klickbara bilder.

Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

Politikernas trygghetsundersökning från Brå

På torsdagen presenterade Murad Artin (V) ordförande i Kommunstyrelsens jämställdhetsdelegation resultaten av en enkätundersökning bland politiker i Örebro kommun, anledningen till att de gjorde en enkätundersökning var att nationell statistik visar att fler kvinnor lämnar sina politiska uppdrag innan mandatperioden är slut och att hot eller våld har blivit vanligare så därför ville jämställdhetsdelegationen ta reda på hur det ser ut i Örebro kommun.

Alla partier är med.

Jämställdhetsdelegationen är kommunstyrelsens förlängda arm när det gäller arbetet med jämställdhet inom Örebro kommun berättade Murad Artin (V), jämställdhetsdelegationen består av en representant från varje politiskt parti som finns i Kommunfullmäktige i Örebro kommun och deras uppdrag är att föra jämställdhetsarbetet framåt på alla plan inom Örebro kommun, det gäller alltså jämställdhetsarbete som gäller Örebro kommun som arbetsplats men även de delar som invånarna kommer i kontakt med och de ska också se till så att alla beslut som fattas tar med jämställdhet i beslutsunderlaget och det gäller både nämnder och bolag i Örebro kommun.
- Hur vi ser till att bli bäst på jämställdhetsfrågor, både när det gäller det interna arbetet till kommunen och externt. sa Murad Artin.

Män tar mer plats.

Murad Artin berättade att de har under tre olika Kommunfullmäktige sammanträden mätt tiden som talades och sedan delat upp tiden efter män och kvinnor och slutsatsen blev att män talar mer än kvinnorna i Kommunfullmäktige och en av anledningarna är att av 11 kommunalråd så är sju män, vilket gör att männen har majoritet och ofta på Kommunfullmäktige så är det kommunalråden eller partiföreträdarna som är uppe i talarstolen och då blir männen överrepresenterade i talartid.
Det är stor skillnad på minuter i talartid i snitt så talade männen 2,31 minuter längre än kvinnorna men de lade också märke till att talartiden för de som enbart är ordinarie ledamöter var lika för både män och kvinnor.
Kommunfullmäktige i Örebro kommun är nästan helt jämställt, det finns 31kvinnor och 34 män så det är nästan 50/50.

Hälften av politikerna svarade.

Undersökningen besvarades av ungefär hälften av politikerna i Örebro kommun och för att vara en första gång som de hade den här typen av enkät så får det väl anses som bra men de har naturligtvis önskat att fler hade deltagit berättade Mia Stålgren Patiño som är jämställdhetsstrateg på Örebro kommun, ett visst bortfall blir det jämt på enkäter och det går inte att svara på varför men förhoppningen är att vid nästa tillfälle så blir det fler som svarar.
- Det får väl ändå anses vara helt okej, även om det fanns högre ambitioner att ja svarsfrekvensen skulle vara högre. sa Mia Stålgren Patiño.

Härskartekniker var vanligare än väntat.

62 procent av de svarande på enkäten uppger att de varit utsatta för någon form av härskarteknik och det som efterfrågades i enkäten var Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skam och skuld.
Oftast så är det politiska motståndare som använder sig av härskartekniker men det förekommer också inom de olika partierna.
Det är vanligare att kvinnor drabbas än män och det som är vanligast är undanhållande av information och det gäller både av politiska motståndare och inom det egna partiet. För de förtroendevalda med utländsk bakgrund så är det ännu vanligare att bli drabbad av härskartekniker i det politiska arbetet.
När det gäller användandet av härskartekniker i Kommunfullmäktige så är det få som reagerar och det krävs mod för att våga säga ifrån under ett sammanträde men Murad Artin sa också att de har en bra ordförande som är vaksam och kan säga ifrån när hon tycker att någon går över gränsen.
- Vi har också ett ansvar vi som är partiföreträdare. sa Murad Artin.

Hot och våld förekommer.

När det gäller hot och våld så är inte skillnaderna mellan könen så stora utan endast marginella men den grupp som sticker ut är de med utländsk bakgrund där uppger 41 procent att de blivit utsatta för någon form av trakasserier, hot och våld och även där så år det ingen större skillnad mellan könen, det man kan se är att det i den här frågan är mest män som har fått familjemedlemmar som drabbats, det som är vanligast är hot eller påhopp i sociala medier följt av telefonsamtal, sms, mail eller brev.
Hälften av de som varit utsatta har anmäld det inträffade till någon men endast 25 procent har anmält till polisen.
Murad Artin berättade att förekomsten om hot och våld är väldigt allvarligt och det är ett hot mot demokratin så det måste de göra någonting åt och de planerar att ha en utbildning för alla förtroendevalda till hösten men det måste också bildas en opinion mot det här så att försöken att påverka beslut genom hot eller hat minskar eftersom det är ett direkt hot mot demokratin.
- Vi fattar en massa olika beslut eftersom vårt land är unikt på det sättet att kommuner och landstingen har väldigt mycket att säga till om. sa Murad Artin.

Unik undersökning.

Murad Artin berättade att det här är första gången en sådan här omfattande undersökning görs i Örebro kommun och att det var 200 som svarade var bra även om det bara var 51 procent.
Eftersom det här är första gången så är det bra att få något att jämföra med och det visade nästan samma resultat som BRÅ:s stora nationella undersökning.
Tanken med rapporten är att stärka det interna jämställdhets arbetet inom Örebro kommun, det arbetet är redan påbörja i kommunen och när det gäller möjlighet att kombinera det politiska arbetet med privatliv så har det arbetet redan kommit en bra bit på vägen och en av de stora förändringarna som har gjorts på det planet är att nästan alla nämnder plus kommunfullmäktige idag sammanträder på dagtid istället för som tidigare på kvällen, berättade Murad Artin.
Den enda nämnd som idag har sina möten kvällstid är kultur och medborgarnämnden och det är för att medborgare ska ha möjlighet att vara med under deras möten eftersom de avhandlar medborgarfrågor som berör många Örebroare, men idag så är det kommunstyrelsen som har hand om medborgarfrågorna men nämnden har ändå kvar sina kvällsmöten.
- Kommunfullmäktige började alltid klockan 18 och sedan slutade det här klockan 12 eller 1 på natten och då sa vi att vi kan inte ha det på det sättet. sa Murad Artin.

Rapporten ska vidare.

Rapporten ska nu vidare både till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige så att det kan bli en diskussion i de båda instanserna speciellt när det gäller användandet av härskartekniker eftersom det enligt enkäten är rätt så vanligt så behövs det en diskussion om hur det ska stoppas.
Det kommer aldrig att kunna stoppas helt men det borde gå att minska rejält.
Partierna kommer också att få den här rapporten eftersom de har ett särskilt ansvar när det gäller undanhållande av information och samtidigt behövs det en diskussion om hur listorna är fördelade mellan kvinnor och män och efter valet vilka positioner som ges till kvinnor respektive män.
- Där finns ett ansvar hos partierna att man måste ta itu med den frågan, hur man ska se till så att det blir jämt fördelat. sa Murad Artin.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar