×
Logotyp Knytpunkt

I Kalendern:
De senaste 5 videona.

Grillkväll i Baronbackarna med Kommunistiska partiet.


Tillsammans är vi starka.


Örebro i framkant när det gäller krisberedskapen.


En liberal visionsbudget.


Du hitter fler videos under menyn Video.


  Publicerat: 2018-10-23  

Örebro 2019-2022 politisk plattform presenterad.

Örebro 2019-2022 politisk plattform presenterad.

Idag presenterade den styrande majoriteten i Örebro kommun sin politiska plattform och den berättar hur de vill arbeta under de kommande fyra åren.
På pressträffen var Per-Åke Sörman (C), Alexandra Royal (C), Kenneth Nilsson (S), Ullis Sandberg (S), Lennart Bondeson (KD) och Marie Magnusson (KD).

© 2018 Johan Gullberg - knytpunkt.com

9 Klickbara bilder.

Idag presenterade den styrande majoriteten i Örebro kommun sin politiska plattform och den berättar hur de vill arbeta under de kommande fyra åren.
På pressträffen var Per-Åke Sörman (C), Alexandra Royal (C), Kenneth Nilsson (S), Ullis Sandberg (S), Lennart Bondeson (KD) och Marie Magnusson (KD).

En stabil grund.

Kenneth Nilsson inledde pressträffen ute i den natursköna Rynningeviken med att säga att de här tre partierna har styrt Örebro sedan 2011 och det gör att de har en stabil grund att stå på och använda sig av när de har tagit fram den här politiska plattformen.
Anledningen till att de valde Rynningeviken för den här pressträffen var att det faktiskt har krävts en hel del aktiva politiska beslut för att få Rynningeviken så attraktiv som den är idag och alla gångvägar och värmestugan har krävt arbete och det för att örebroarna ska ha tillgång till den vackra naturen och även möjlighet för friskvård och gemenskap av olika slag och Rynningeviken är en del av det Örebro som de vill fortsätta att forma även framöver.
- Vi tycker att den här platsen representerar att Örebro som vi vill stå för, det är en plats som inte självklart alltid har varit till för örebroarna utan det har krävts en massa arbete för att få till det sa Kenneth Nilsson.

Örebro ska inte stå still.

Kenneth Nilsson berättade också att Örebro fortsätter att växa och utvecklas och det är viktigt att Örebro inte står still utan fortsätter att ta modiga initiativ även framöver och det gäller inte bara de centrala delarna av Örebro utan i hela kommunen så även i de mindre samhällena utanför Örebro ska det utvecklas och tas initiativ.
Investeringsklimatet i Örebro är bra sa Kenneth Nilsson men det gäller att fortsätta att utveckla även det och logistik är något som Örebro sak fortsätta att arbeta med tack vara vårt läge i landet.
Arbetslösheten sjunker i hela landet och den sjunker även i Örebro men nu har de sett en tendens till att den inte sjunker lika snabbt o Örebro som i riket så där vill de ta ett nytt tag och prova andra vägar än de har gjort tidigare och samarbetet mellan Örebro kommun och Arbetsförmedlingen behöver stärkas så att det ska bli enklare för företag att hitta människor med rätt kompetenser när de söker fler medarbetare och då krävs det en yrkesutbildning med stor bredd och lyhördhet för det företag efterfrågar.
- Vår huvuduppgift i samarbete med skolan kommer att vara att se till att arbetslösheten fortsätter att sjunka sa Kenneth Nilsson.

Sex extra viktiga punkter under mandatperioden.

Skolan är den mest grundläggande delen i det förebyggande arbetet när det gäller barn och unga i Örebro kommun och Kenneth Nilsson sa att ska vi komma åt kriminalitet och droghandel, ska vi komma åt kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden så är skolan helt nödvändig och därför kommer skolan att gå först under den här mandatperioden.

Klyftorna i samhället är också en egen punkt och då handlar det om alla klyftor som finns i samhället idag och Kenneth Nilsson sa att det är deras politiska skyldighet att motarbeta de klyftorna som finns och att se till att hela kommunen hjälps åt med att motarbeta klyftorna.

Sysselsättningen ska öka i Örebro kommun och idag ser de att arbetslösheten inte minskar i Örebro kommun i samma takt som i riket och Kenneth Nilsson sa att det är deras skyldighet att se över arbetssätten för att se hur de samarbetar med Arbetsförmedlingen och hur de samarbetar med näringslivet och de ska vara modiga nog för att göra de förändringar som krävs.

Välfärdens utbyggnad är också en viktig fråga, allt eftersom Örebro växer så ökar också kraven på den kommunala tjänsterna så som dagisplatser och annat och därför måste de också fortsätta bygga fler förskolor och äldreboenden.

Ekonomin påverkas av att staden växer för ju fler om flyttar hit betyder också att Örebro kommun behöver anställa fler människor för sin verksamhet och att hyreskostnader ökar och det gör det viktigare att ekonomin verkligen är i balans.

Styrningen av Örebro kommun kommer att förändras under den här mandatperioden, bland annat så kommer budgetarbetet att förändras för att efter den budget som ska antas i december 2018 så kommer Örebro kommun att anta FN:s agenda 2030 som planeringsmetod eftersom Örebro måste hänga ihop med resten av världen när det gäller människor, natur och klimat.

Personal och kompetens.

Örebro kommun behöver nyanställa personal och Lennart Bondeson (KD) berättade att de kommer att införa en ny beredning under kommunstyrelsen som ska arbeta med just kompetensförsörjningen till kommunen för de behöver lägga ett stort fokus på att hitta fler medarbetare och även om Örebro kommun idag har 12 000 medarbetare så kommer de att behöva växa ytterligare för att klara av sitt uppdrag och i den nya beredningen så kommer alla partier i kommunstyrelsen att ingå.
För att ha enklare att rekrytera ny personal så kommer de även att prova på att anställa innan människor är färdigutbildade och det kommer att gälla inom yrken där det är brist på utbildad personal, med förhoppningen så att de kommer att stanna i Örebro om de redan har en anställning, möjlighet att påverka sin arbetssituation ska också förbättras genom att prova på olika modeller som ger inflytande och delaktighet för de anställda.
- Det finns många välfärdsyrken som är bristyrken och som offentligsektor har en enorm utmaning för sa Lennart Bondeson.

En sammanhållen kommun.

Alexandra Royal (C) berättade om att de vill arbeta för en sammanhållen kommun och att kommunen är till för alla, de vill utveckla den psykiska och fysiska hälsan för medborgarna, när det kommer till insatser så ska det finnas för alla åldrar och gärna att insatserna kommer så tidigt som det går.
När det gäller insatser så vill de bryta den isolering som en del äldre är drabbade av samtidigt som de vill att den som vill lämna kriminalitet ska kunna få hjälp till det och då behöver samarbetet mellan Örebro kommun och polisen förbättras.
Tillgänglighet är också en viktig del, alla offentliga platser i Örebro ska bli tillgängliga för alla oavsett vilket funktionshinder man kan ha så ska man kunna använda sig av de offentliga platserna i Örebro. Alexandra Royal sa också att 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige men Örebro kommun vill införa den i sitt arbete redan nu och det betyder att alla styrdokument i kommunen ska genomsyras av barnperspektiv redan nu.
- Det ska finnas samordnade insatser för alla åldrar och gärna så tidigt som det går sa Alexandra Royal.

Många barn i Örebro kommun.

Marie Magnusson (KD) hade fått hoppa in som ersättare för Marlene Jörhag som tyvärr var sjuk men hon berättade att satsningar på skolan kommer att vara prioriterade den här mandatperioden och kompetensförsörjning och utveckling är två av områdena som de kommer att satsa på under de här kommande åren för att få så många som möjligt att gå ut gymnasiet eftersom en gymnasieutbildning blir allt viktigare för att ta sig in på arbetsmarknaden idag.
Lennart Bondeson fortsatte med att berätta att de kommer att anställa olika kompetenser till skolan för att avlasta lärarna som idag har många arbetsuppgifter som andra skulle kunna sköta så att lärarna kan fokusera på den pedagogiska delen.
- Även utemiljöer kommer att ses över för gröna skolgårdar, förskolegårdar är viktigt för lek, vila och rekreation sa Marie Magnusson.

Behöver fortsätta bygga.

Ullis Sandberg berättade att de räknar med att behöva bygga ungefär 4000 fler lägenheter under mandatperioden för att klara av bostadssituationen i Örebro framöver och det behövs fler nyproducerade lägenheter som fler har råd att bo i och så behövs det tomter för radhus och villor framöver.
Det blir också fokus på att nybyggnationer ska göras med så låga hyror som möjligt och en viktig del i det är att det statliga investeringsstödet finns kvar för det är ett jätteviktigt verktyg.
Något annat som de kommer att fortsätta arbeta med är de gröna stråken i staden, de här fingrarna med grönska är viktiga och de behöver mötas för att djur och människor ska ha nära till grönområden och kan röra sig fritt genom olika delar av staden, berättade Ullis Sandberg och det blir nya grönområden allt eftersom staden växer.
De vill också få Hjälmaren att närma sig örebroarna och idag så är Hjälmaren lite underutnyttjad som rekreationsområde och nu vill de se att kommunen tar ett samlat grepp nr det gäller Hjälmaren, det finns massor med tankar och idéer men det behövs ett samlat grepp för att få till en strategi. - Titta på vad gör vi först och vem gör vad och det är inte gjort innan sa Ullis Sandberg.

Cykel är ett bra alternativ.

De enda politiker som kom på cykel till Rynningeviken var Centerpartiet och Per-Åke Sörman berättade att han tar bilen in till staden på morgonen men under dagen så cyklar han gärna runt till möten och annat i Örebro och just det här med friskvård är viktigt för Centerpartiet och just här ute vid Hjälmaren ska det vara lätt att bara komma ner och hitta någon ting att göra.
Per-Åke Sörman ser gärna fler sådana här rekreationsområden runt Hjälmaren eller att utveckla Ässön så att den kan bli ett naturligt utflyktsmål för örebroare och tanken med utvecklingsarbetet vid Hjälmaren är att få fler örebroare att hitta till vattnet.
Karlslund är också ett grönområde som de vill ta ett samlat grepp om nu även om det är lite andra premisser för just Karlslund eftersom det finns en vattenskyddsområde där så det blir lite mer jobb med vad som går att göra och vad som inte går berättade Per-Åke Sörman.
- Det är också ett område som hamnar lite i skymundan och det är bra att ha de här olika sakerna för alla kan inte vara på samma ställe sa Per-Åke Sörman.

Styrning genom upphandling.

Den upphandling som Örebro kommun använder sig av ska bli tydligare än vad den varit tidigare berättade Per-Åke Sörman, via upphandlingar har kommunen möjlighet att styra sin verksamhet och det kommer att gälla klimatsmarta transporter, miljöval och jobbtillfällen att göra och just det här att det kan skapas fler arbetstillfällen är något som ofta glöms bort men nu har den styrande majoriteten beslutat att ha upphandlingar som en helt ny del i sin plattform och det är Per-Åke Sörman som blir ansvarig för den delen.
- Det blir ett samlat grepp, så nu ska vi verkligen titta på det här, kan vi göra ytterligare saker sa Per-Åke Sörman.


Tillbaka

Kommentarer:

Lämna en kommentar